Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Το Baer test αποτελεί τη μόνη αποδεκτή μέθοδο για τον έλεγχο των προβλημάτων ακοής στους σκύλους. Αρκετές φυλές σκύλων εμφανίζουν προδιάθεση για την εμφάνιση συγγενούς κώφωσης. Παρακάτω αναφέρονται εδεικτικά 85 φυλές σκύλων που έχει διαπιστωθει συγγενή κώφωση.

 

 

Dog Breeds With Reported Congenital Deafness*

Akita Coton de Tulear Nova Scotia Duck Tolling Retriever
American Bulldog Dalmatian Old English Sheepdog
American-Canadian Shepherd Dappled Dachshund Papillon
American Eskimo Doberman Pinscher Pekingese
American Hairless Terrier Dogo Argentino Perro de Carea Leonés
American Staffordshire Terrier English Bulldog Pit Bull Terrier
Anatolian Shepherd English Cocker Spaniel Pointer/English Pointer
Australian Cattle Dog English Setter Presa Canario
Australian Kelpie Foxhound Puli
Australian Shepherd Fox Terrier Rhodesian Ridgeback
Australian Stumpy-tail Cattle Dog French Bulldog Rat Terrier
Beagle German Shepherd Rottweiler
Belgian Sheepdog/Groenendael German Shorthaired Pointer Saint Bernard
Belgian Tervuren Great Dane Samoyed
Bichon Frise Great Pyrenees Schnauzer
Border Collie Greyhound Scottish Terrier
Borzoi Havanese Sealyham Terrier
Boston Terrier Ibizan Hound Shetland Sheepdog
Boxer Icelandic Sheepdog Shih Tzû
Brittney Spaniel Italian Greyhound Shropshire Terrier
Bulldog Jack/Parson Russell Terrier Siberian Husky
Bullmastiff Japanese Chin Soft Coated Wheaten Terrier
Bull Terrier Keeshond Springer Spaniel
Canaan Dog Kuvasz Sussex Spaniel
Cardigan Welsh Corgi Labrador Retriever Tibetan Spaniel
Catahoula Leopard Dog Lhasa Apso Tibetan Terrier
Catalan Shepherd Löwchen Toy Fox Terrier
Cavalier King Charles Spaniel Maltese Toy Poodle
Chihuahua Miniature Pinscher Walker American Foxhound
Chinese Crested Miniature Poodle West Highland White Terrier
Chow Chow mongrel Whippet
Cocker Spaniel Newfoundland Landseer Yorkshire Terrier
Collie Norwegian Dunkerhound

(n=99)

 

*Note: dogs of any breed can have congenital deafness, from a variety of causes. Breeds with white pigmentation are most affected.

Το Baer test εφαρμόζεται σε ηλικία 6-8 εβδομάδων και χρησιμοποιείται πρίν τη πώληση ζώων που ανήκουν σε ύποπτες φυλές αλλά και  για τον αποκλεισμό των κωφών ζώων απο την αναπαραγωγή.
Το Baer( brainstem auditory evoked response) ή Baep (brainstem auditory evoked potential) test ανιχνεύει την ηλεκτρική δραστηριότητα στον κοχλία αλλά και στα ακουστικά μονοπάτια στον εγκέφαλο με τον ίδιο τρόπο που μία κεραία ανιχνεύει ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά σήματα ή αλλιώς όπως ένα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ανιχνεύει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.
Το κυματοειδές γράφημα που παίρνουμε ως ανταπόκριση στα ακουστικά ερεθίσματα αποτελείται απο κορυφές που αριθμούνται με λατινικούς αριθμούς.

Η κορυφή Ι παράγεται απο το κοχλιακό νεύρο ενω οι επόμενες παράγονται μέσα στον εγκέφαλο. Το γράφημα της απόκρισης ενός κωφού ζώου είναι ευθεία γραμμή.Στο παραπάνω σχήμα το κουτάβι 1 ακούει κανονικά και απο τα δύο αυτιά, το κουτάβι 2 είναι κουφό απο το αριστερό, το κουτάβι 3 είναι κουφό απο το δεξί ενώ τέλος το κουτάβι 4 είναι κουφό και απο τα δύο αυτιά.
Για τη συλλογή των αποκρίσεων στα ακουστικά ερεθίσματα χρησιμοποιούνται μικρά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται γρήγορα κι ανώδυνα στο αυτί και στη κορυφή του κεφαλιού και συνδέονται κεντρικά με τη συσκευή συλλογής κι επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Η χημική ηρέμιση των ζώων συνήθως κι ανάλογα με το άτομο δεν κρίνεται απαραίτητη.
Μετά την ολοκλήρωση του τέστ εκδίδεται πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται τα αποτελέσματα αλλά κι επισυνάπτονται οι μετρήσεις.